Publications

1. Hampi Shankara Virupaksha Shankara audio cd

 

2. VIDYARANYA VIJAYATHE book launch shortly by H.H.

-

 

Sri Sri Sri

Vidyaranya Bharathi Swami